Olweus

Om Olweusprogrammet

Dan Olweus, professor i psykologi vid universitetet i Bergen i Norge, började redan 1969 bedriva forskning om utagerande pojkar. Samtidigt kom de första internationella diskussionerna om mobbning och Olweus insåg snart sambandet med sin egen forskning. Han tillträdde som professor i Bergen 1969 och inledde året därpå en av de allra första vetenskapliga undersökningarna om mobbning.

Olweus forskning resulterade senare i ett åtgärdsprogram mot mobbning som idag fått stor internationell spridning och som även finns i ett stort antal svenska skolor.
Olweusprogrammet är ett evidensbaserat program och har starkt vetenskapligt stöd. Det har utvärderats i sex stora undersökningar med mer än 40 000 elever och har visat sig ha dokumenterat positiva effekter.

Olweusprogrammet på Oxbacksskolan

 Det är varje skolas skyldighet att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande beteenden och sedan 2007 är Oxbacksskolan ansluten till ”Olweusprogrammet” som är ett förebyggande åtgärdsprogram ”för att reducera eller helt förhindra existerande mobbningsproblem och andra antisociala beteenden i och utanför skolan, samt att förebygga uppkomsten av nya sådana problem”. Programmet bygger på professor Dan Olweus mångåriga forskning. Det har starkt vetenskapligt stöd och har i flera stora utvärderingar visat sig ha goda dokumenterade effekter.

En allmän och övergripande förutsättning för att nå framgång med Olweusprogrammet är ökad medvetenhet, kunskap och aktivt engagemang från skolpersonal och föräldrar, och därför har implementeringsperioden varit lång, 24 månader. Det handlar i grunden om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnens trygghet och trivsel i verksamheter och aktiviteter under hela skoldagen. Därför har vi nu infört ett ”kärnprogram” som omfattar ett antal åtgärder på skolnivå, klassnivå och individnivå som innebär aktiva insatser i skolans hela verksamhet.

En mycket viktig del i Olweusprogrammet är vår strävan att skapa en god samarbetsrelation med föräldrarna. 
Föräldrar uppmanas komma till våra föräldramöten där vi också informerar om vårt Olweusarbete. Det handlar om Ditt barns trygghet och trivsel och Din närvaro är viktig. Välkommen.

Rektor

Olweus kärnprogram

Allmänna förutsättningar:
-Ökad kunskap, medvetenhet och engagemang

Åtgärder på skolnivå:

-Årlig undersökning med Olweus frågeformulär
  (web-baserat)
- Förbättrat rastvaktssystem
- Pedagogiska Studie-och Handledningsgrupper
  för personal
- Bildande av Samordningsgrupp

Åtgärder på klassnivå:

Klassregler mot mobbning
- Regelbundna schemalagda klassmöten
- Klassföräldramöten
- Fasta tillhörighetsgrupper i klasserna

Åtgärder på individnivå:

Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer
  (enligt manual)
- Samtal med föräldrar till inblandade elever
  1. Vid misstanke om mobbning
  2.Vid konstaterat mobbningsfall
- Individuella åtgärdsprogram för inblandade
  elever

Läs mer:

www.olweusinternational.com (På engelska)

Comments