Oxbacksskolan 2015

 

Juni 2013

Som de allra flesta känner till fattades det ett politiskt beslut gällande Oxbacksskolans lokaler som innebär att Oxbacksskolan skall bedriva undervisning i både nuvarande lokaler och i nuvarande Campus Telges lokaler från augusti 2015.

Beslutet gäller således skolans organisation från augusti 2015, men, redan nu startar vi den första delen av beslutsprocessen och det är att samla så mycket information i detta ärende så att vi får ett bra underlag för att ta ett beslut för framtiden.

För att möjliggöra att Ni fortlöpande får aktuell information har vi skapat denna sida - Oxbacksskolan 2015 - så Ni kan uppdatera Er i detta ärende. Vi uppdaterar så snart ny information är bekräftad från politiker eller tjänstemän i kommunen gällande sådant som kan komma att påverka skolans framtida organisation. 

Vi har även skapat ett mejlkonto med namnet 2015@oxbacksskolan.se där Ni som föräldrar kan ställa frågor gällande detta och som vi på skolan ska försöka besvara så snart som möjligt. Om det är frågor som vi inte själva kan besvara kommer vi att söka svaren hos politiker eller beslutande tjänstemän i kommunen. 

                            Skolledningen vid Oxbacksskolan

Högstadiet på Campus fr o m augusti

140313
Åk 7-9 på Campus i höst
Under det här läsåret har åk 7-8 haft idrott på Campus Telge. Nästa steg i processen med att Oxbacksskolan successivt flyttar in i Campus Telges lokaler blir att vårt högstadium har merparten av sina lektioner där fr o m augusti. Övningsämnen (t ex slöjd och musik) kommer att vara kvar i nuvarande lokaler på Oxbacken.
Skolledningen vid Oxbacksskolan
  

Två egenproducerade filmer

131128
Skolledningen kan också...
Vi har gjort två korta filmer som vi hoppas kan vara till hjälp när det gäller att förstå bakgrunden till och förutsättningarna för vår kommande organisation. 
(Vår personal uppmanas ständigt att filma lektionsmoment, genomgångar och förklaringar - s k "Flipped classroom". Nu har även vi gjort det!)

Skolledningen vid Oxbacksskolan

Film 1: Oxbacksskolan i ett historiskt perspektiv


Film 2: Oxbacksskolans organisation 2015
Process för diskussion, dialog och beslut kring organisation av Oxbacksskolan/Campus 2015

130920

Process för diskussion, dialog och beslut kring organisation av Oxbacksskolan/Campus 2015

1.       Inledande samtal mellan utbildningsdirektör, kommunalråd och Utbildningsnämndens ordförande om det beslut som är fattat i Utbildningsnämnden. Syfte: Klargöra beslutet och få samsyn kring den politiska intentionen och den förestående processen.


2.      
Diskussion i ledningsgruppen och med sakkunniga på Utbildningskontoret om olika organisatoriska alternativ utifrån elevantal, lokalernas förutsättningar och ekonomiska ramar, samt utifrån ett organisationsperspektiv, ledarskapsperspektiv och pedagogiskt perspektiv. Här bör också beaktas ett skollagsperspektiv. Syfte: Klargöra olika alternativ, värdera för- och nackdelar kring olika alternativ. 

3.      
Utbildningskontoret initierar samtal och diskussion om olika alternativ med berörda skolors rektorer och ledningsgrupper. Syfte: Ge möjlighet till rektorer och ledningsgrupper att komma med synpunkter, värdera olika alternativ.

4.      
Utbildningskontoret initierar samtal och diskussion om olika alternativ med berörda skolors personalgrupper. Syfte: Ge möjlighet till personalgrupperna att komma med synpunkter, värdera olika alternativ.

5.      
Utbildningskontoret initierar information till och diskussion med Utbildningsnämndens ordförande, kommunalråd, oppositionsråd och Utbildningsnämndens presidium kring olika alternativ. Syfte: Avstämning med den politiska nivån, möjlighet för politiken att ge synpunkter och eventuella direktiv till tjänstemannanivån.

6.      
Respektive skolors rektorer initierar information och diskussion i berörda skolors elevråd och föräldrastyrelser kring olika alternativ: Syfte: Ge möjlighet till dialog med elever och föräldrar.

7.      
Information till vårdnadshavare på berörda skolor. Öppet möte för alla vårdnadshavare. Tjänstemän på utbildningskontoret bjuder in till mötet och ansvarar för mötets innehåll. Syfte: Ge möjlighet för alla vårdnadshavare att få del av information om den pågående processen och olika alternativ, samt i en dialog ge möjlighet för vårdnadshavare att komma med synpunkter och värdera olika alternativ.

8.      
Förslag om organisationsmodell. Utbildningskontoret presenterar förslag för organisationsmodell gällande Oxbacksskolan/Mariekällskolan, samt Fornbackaskolan/Igelstaviken för kommunalråd och oppositionsråd, Utbildningsnämndens ordförande samt Utbildningsnämndens ledamöter. Syfte: Avstämning med den politiska nivån inför beslut.

9.      
 Information till berörda skolors personalgrupper och vårdnadshavare om det förslag som föreligger. Ansvariga politiker bjuder in till möte och ansvar för mötets innehåll. Syfte: Möjlighet för den politiska nivån att göra en avstämning med personal och vårdnadshavare inför beslut.

10.  
Utbildningskontoret, utbildningsnämndens ordförande, kommunalråd och oppositionsråd fastställer vilka beslut som är aktuella och var besluten ligger. Syfte: Skapa klarhet och ansvarsfördelning inför beslut.

11.  
Beslut utifrån punkt 10.
                                                                            Peter Fredriksson


Senaste nytt

 
 
130612

Beslut taget angående Oxbacksskolans lokaler

Här kommer den information som skolan hittills fått kring beslutet gällande Oxbacksskolan.

-         Politikerna är överens om att både Oxbacksskolan och Campus (fd Mariekällskolan) ska användas som lokaler för grundskola. Paviljongerna vid Oxbacksskolan avvecklas 2015, när kontraktet löper ut och när inflytt sker i Campus lokaler. De båda skolbyggnaderna får en gemensam skolledning för att ge tryggast möjliga övergång.

-          Skolledningen på Oxbacksskolan får nu i uppdrag att inleda en dialog för planering av hur undervisning ska ske i de två lokalerna från och med höstterminen 2015 -  tillsammans med föräldrar, elever och lärare. Utifrån denna dialog tar skolledningen fram ett förslag för diskussion med utbildningsnämnden och en kommande lokalberedning.

-          Då detta innebär att det kommer att finnas större ytor på Campus får förvaltningen i uppdrag att titta på vilka andra verksamheter som ska flytta in där – med stor hänsyn tagen till att skolan är en arbetsmiljö för elever och lärare.

-         Politikerna bedömer att investeringen på Mariekällskolan kan minska jämfört med det utkast de fått ta del av.

 

Vi uppdaterar vår information så snart vi fått kännedom om ytterligare detaljer angående detta beslut

 

Jerry Norrbom

Rektor Oxbacksskolan

Beslut

130502
Beslut om lokalsituationen på Oxbacksskolan

Tisdag 11:e juni är ärendet gällande Södertäljes skolor återigen uppe för beslut i Utbildningsnämnden. De förslag som gäller Oxbacksskolan är följande:

 

Alternativ 1:    Flytta hela Oxbacksskolan (F-9) till delar av Campus  l
                        lokaler samt bygga ut Soldalaskolan.

 

Alternativ 2:    Flytta hela Oxbacksskolan (F-9) till delar av Campus 
                        lokaler samt flytta Soldalaskolans åk 7-9 till lokaler på 
                        f d Västergårdsgymnasiet.

 

Alternativ 3:    Behålla lägre årskurser på Oxbacksskolan (F-3, F-4 
                        eller F-5. F-6 ej möjligt p g a nya skollagen gällande 
                        bl a krav på skolbibliotek) och ha övriga årskurser i 
                        Campus lokaler tillsammans med Soldalaskolans åk  
                        7-9.

 

Alternativ 4:    Följa redan fattade beslut. (Nybyggnation på 
                        Oxbacksskolans skolgård, vilket dock tar 3-7 år att 
                        genomföra).

 

Alternativ 5:    Oxbacksskolan behåller nuvarande lokaler samt tar 
                         över delar av Campus lokaler. Inga riktlinjer idag om 
                         hur skolan ska organiseras eller fördelas.
 

Så snart vi får mer information publicerar vi den här på hemsidan!

 

                                                     Jerry Norrbom

                                                     Rektor Oxbacksskolan


Möte på skolgården

130523
Aktuellt
Fredagen den 24/5 kl 16.00 kommer politiker och representanter från UK till skolgården för att ha en dialog kring beslutet om framtida skollokaler för Oxbacksskolan.Comments